50,000  45,000 

Tác giả: Shinkai Makoto
NXB: IPM

Từ ngày 08.05.2018 áp dụng chương trình giao hàng miễn phí cho hóa đơn trên 150,000đ Bỏ qua