70,000  56,000 

Tác giả: Hiroshi Sakurazaka, Takeshi Obata, Yoshitoshi Abe