85,000  68,000 

Tác giả: Gen Urobuchi

Kích thước 13 x 18cm.
Số trang 248.