310,000  232,000 

Kích thước 16 x 24 cm
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Số trang 1116