110,000  83,000 

Minette Walters
Thể loại: Trinh thám
Khổ: 15,5 x 24
Phát hành tại Hà nội ngày 2/6 – Hồ Chí Minh ngày 6/6/2017