100,000  75,000 

Tác giả: Nhị Thập Tam

Số trang: 364