95,000  76,000 

Tác giả: Tappei Nagatsuki

Nhà xuất bản NXB Hồng Đức, IPM
Kích thước 13 x 18cm.