80,000  65,000 

Tác giả: Yukito Ayatsuji

còn 2 hàng