95,000  76,000 

Thể loại: văn học, mystery
Tác giả: MIKAMI EN
Khổ: 13 x20