65,000  52,000 

Tác giả: Shinkai Makoto

Hết hàng